Apie mus

Bendra informacija apie įstaigą

Ikimokyklinio ugdymo programos teikėjas -Vilniaus  lopšelis-darželis ,,Kurpaitė”

Teisinė forma ir priklausomybė:

Lopšelis-darželis yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis kaip savivaldybės biudžetinė įstaiga, turinti juridinio asmens statusą, išlaidų sąmatą,  herbinį anspaudą ir sąskaitą banke, įstatymų nustatyta tvarka galintis įgyti paramos gavėjo statusą ir gauti paramą.

Lopšelis-darželis priskiriamas ikimokyklinio ugdymo mokyklų tipui. Lopšelio-darželio steigėjas Vilniaus miesto savivaldybės taryba.

Buveinės adresas: Birželio 23-iosios g. 6 A, LT –  03204  Vilnius.

Telefonas: 2333686

Elektroninis paštas: rastine@kurpaite.vilnius.lm.lt

Ugdymo kalba – rusų

Darbo laikas – 6.30-18.30

Įstaigoje veikia 4 grupės. Jos sudaromos iš vieno arba mišraus amžiaus vaikų.

Į lopšelį-darželį vaikai priimami nuo 1,5 metų amžiaus ir ugdomi iki mokyklos.

Įstaigos struktūra:

  • vaikų lopšelis – 1,5 – 3 metų vaikams
  • vaikų darželis – 3 – 5 metų vaikams
  • priešmokyklinio ugdymo grupė(s) – 5 – 6 /7 metų vaikams

Vilniaus lopšelis – darželis ,,Kurpaitė“ įsikūrė gražiame jaukiame Naujamiesčio kampelyje 1962 metais. Tai viena iš seniausių Vilniaus ikimokyklinių įstaigų, atšventusi savo 55- metį.

Naujamiestis šiandien laikomas vienu perspektyviausių Vilniaus rajonų. Tai sparčiai besivystantis miesto rajonas, kuriame kyla verslo centrai, buvusiose ar esamų gamyklų erdvėse bei kiemuose kuriami menininkų, dizainerių, fotografų dirbtuvės ir studijos. Manoma, kad aukštutinė Naujamiesčio dalis Aukštamiestis, kurioje įsikūrusi įstaiga- vieta kuri gali tapti pasaulinio garso menininkų, kūrybingų žmonių ir turistų traukos centru.

Lopšelyje-darželyje dirba priešmokyklinės grupės pedagogas, meninio ugdymo pedagogas, logopedas ir 6 ikimokyklinio ugdymo auklėtojos. Dauguma auklėtojų turi vyresniojo ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacinę kategoriją. Daugiamečiai darželio darbuotojai yra pasišventę vaikams, vertinantys ir išmanantys savo darbą. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja ir semiasi pedagoginės patirties ir naujovių ,,Spindulio“ metodinio būrelio veikloje, organizuojamuose miesto renginiuose, kuriuose kelia savo kvalifikaciją ir dalijasi patirtimi, bei užsienio kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Įstaigos administracinis bei pagalbinis personalas keletą metų iš eilės dalyvavo Europos socialinio fondo agentūros projekto ,,Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimo didinimas“ veiklose.

Siekiame, kad vaikas mūsų darželyje būtų saugus, laisvas, gerbiamas ir mylimas, pastebėtas ir pripažintas. Stengiamės pastebėti kiekvieno vaiko individualius poreikius.

Lopšelyje-darželyje į grupes integruojami vaikai, turintys specialiųjų poreikių. Tiems vaikams teikiama korekcinė, logopedo pagalba. Individualias vaikų ugdymosi problemas padeda spręsti Vaiko gerovės komisija. Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimo galias, atsižvelgiant į pedagoginės-psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų lūkesčius.

Įstaigoje teikiami prioritetai vaiko socialinių ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymui. Gyvenimo įgūdžių, atitinkančių šiuolaikinės demokratinės visuomenės nuostatą ugdymas – vienas iš prioritetinių uždavinių.

Lopšelį – darželį  lanko įvairių  tautybių, mišrių  šeimų  vaikai, daugumoje rusakalbių.

Lopšelis-darželis dalyvavo tarptautiniame projekte „FORWARD! Šeima ir darbas – suderinami“.

Įstaigos prioritetų tęstinumui vykdoma tarptautinė socialinių įgūdžių lavinimui skirta programa ,,Zipio draugai“.

Glaudžiai bendradarbiaujama su aplinkiniais darželiais. Įstaigoje vykdomi tarpinstituciniai projektai su kitais lopšeliais-darželiais: ,,Lietuvos kunigaikščių sostinės ir jų gyventojai“, ,,Kultūros tiltai“ su darželiu ,,Salvija“.

Tradicija tapo kiekvienais metais dalyvauti slavų kultūros festivalyje ,,Slavų vainikas”, kuriame dalyvauja Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigos rusų ugdomąja kalba bei vaikų teatro festivalyje ,,Rasos lašelis“.