Vizija, misija

Vizija.

 

Saugi, jauki estetinė meninė lopšelio-darželio aplinka, palankios sąlygos vaikų visuminiam ugdymui, kad vaikas užaugtų sveikas, doras, aktyvus žmogus –  žmogus kūrėjas. Vaikai, jų   šeimos, mokytojai ir kiti darbuotojai telkiami į bendruomenę, skatinama  dvasinė vienų parama kitiems. Tai efektyviai dirbanti demokratiška, kompleksinio ugdymo ikimokyklinė įstaiga, atvira kaitai. Vaikams garantuojama kokybiška priežiūra bei ugdymas, palankus emocinis klimatas.

 

Misija.

 

Lopšelyje-darželyje ,,Kurpaitė” siekiama džiugaus, prasmingo, sveiko vaikų gyvenimo, žadinimas vaikų kūrybiškumas, padedama atsiskleisti vaikų gabumams, išryškėti jų individualybei, siekiama kokybiško parengimo mokyklai. Saugomas ir puoselėjimas rusų ir lietuvių tautų  kultūros paveldas.

 

Filosofija

 

Niekas neištrins pirmųjų vaikystės įspūdžių  (Geothe)

 

Vertybės.

  • Darželio bendruomenės (ugdytinių, ugdytojų, tėvų) bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, nuoširdumu.
  • Sveika ir saugi ugdymo(si) aplinka.
  • Atvirumas naujovėms.
  • Visapusiškas vaiko prigimtinių galių ugdymas, sudarant tam palankias sąlygas.
  • Prioritetai vaiko socialinių ir saugios gyvensenos įgūdžių ugdymui.
  • Vaiko asmenybės ugdymas grindžiamas lietuvių bei rusų tautų kultūros vertybių puoselėjimu, autinės tapatybės ugdymu ir išsaugojimu
  • Ugdant vaikus pabrėžiama tolerancija kitokiam žmogui ir jo kultūros bei kalbos puoselėjimas, tautinės tapatybės ugdymas ir išsaugojimas.
  • Ugdymo procese siekiama nuoširdaus bendravimo su ugdytiniais; ugdymo procesas grindžiamas vaikų poreikiais, sudaromos sąlygos jų saviraiškai ir savirealizacijai; glaudžiai bendradarbiaujama su tėvais.