Smurto ir patyčių prevencija

TIKSLAS

Pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimas sukuriant saugią ugdymo(si) aplinką lopšelyje-darželyje, kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys.

UŽDAVINIAI

  1. Įtraukti visus bendruomenės narius, socialinius partnerius, į aktyvią veiklą, formuojant saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
  2. Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios  nėra normalus reiškinys.
  3. Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą.
  4. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams jaustis saugiems, sveikiems, palaikomiems, priklausantiems  bendruomenei ir atsakingiems už ją.

Psichologinio smurto ir mobingo politika