Ikimokyklinio ugdymo programa

IKIMOKYKLINIS UGDYMAS

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo program Vaikystės spindulėlis” kurią parengė įstaigos ikimokyklinio ugdymo pedagogai. Programos vykdymui gautas miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pritarimas. Ikimokyklinio ugdymo programa rengiama ir ugdymas vykdomas, remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos parengtais dokumentais:”Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu”, “Ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis”

 

Programos: